Hak dan kewajiban seorang istri,,,,,,,

0
Diposting oleh salsa on Kamis, 23 Februari 2012


 Kewajiban Isteri
- Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- Menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar.

- Menjaga kehormatan keluarga.
- Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
- Mengatur dan mengurusi rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.


Hak seorang isteri dari suami :

1. Mendapat mahar
“Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisa`: 4)
2. Mendapat nafkah dan pakaian
”…dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 233)
3. Diberi tempat untuk bernaung/tempat tinggal
“Nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri, jika suami memiliki hak rujuk kepadanya.” (An-Nasa'i)
4. Untuk tidak disakiti dan dihina
"Apakah hak seorang wanita terhadap suaminya? Beliau berkata: Engkau memberikan makan kepadanya sebagaimana engkau makan, dan engkau memberikan pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan engkau memukul wajah, jangan menjelekkan dan jangan menghijrahi (meninggalkan isteri) kecuali di dalam rumah" (Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)
5. Dipergauli dengan baik (ma'ruf) dan sabar
“Bergaullah kalian dengan para istri secara patut. Bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa`: 19)
6. Bimbingan agama dengan baik
“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya” (Thaha : 132)
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (at-Tahrim : 6)
7. Dsb.

Share This Post

0 komentar:

Posting Komentar